12 بهمن 1401

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سیرجان از تولید و تکثیر گل‌های فصلی در گلخانه شهرداری خبر داد.