12 بهمن 1401

طی حکمی از سوی دکتر علی اکبر کریمی پور، وحید ارجمند به عنوان نماینده شهردار در دبیرخانه شهر جهانی گلیم منصوب شد.