08 بهمن 1401

توسط شهرداری سیرجان: سامانه پرداخت عوارض خودرو «سمیع» راه‌اندازی شد.