08 بهمن 1401

در راستای اهداف جدول سرویس دهی اتوبوس های سازمان حمل ونقل به مدارس در مسیرهای اصلی بدین شرح است:حمل ونقل عمومی و راه اندازی سرویس مدارس و طی درخواست های آموزش وپرورش و اولیای دانش آموزان، از ابتدای مهرماه 1041 تعداد 11 سرویس دانش آموزی توسط ناوگان اتوبوسرانی خط واحد جهت تسهیل رفت وبرگشت دانش آموزان به مدارس شروع به کار نموده است.