شماره تماس با سازمان :
                                     42335903 الی 42335901  - 034   
فکس                                42335900 - 034
ضمنا شماره 137 شهرداری امکان دریافت و ارجاع پیشنهادات ، گزارشات و شکایات مردمی را دارد