17 آذر 1400
- آقای تورج صادقی رئیس هیئت مدیره     - آقای علی رضایی عضو و مدیر عامل سازمان      - عباس زیدآبادی کارشناس صاحب نظر