مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سیرجان


آقای علی رضایی


مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند از سال 97 تاکنون


از ابتدای تاسیس سازمان تا سال 97 معاون فنی و اجرائی سازمان


مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی


سابقه کار در شهرداری : ۱۸ سال