نخستین گرانی در هزینه‌های کامیون داری در سال ۱۴۰۳ در افزایش هزینه نوسازی خودروهای رانندگان کامیون رقم خورده است.