شهرداری سیرجان در سال ۱۳۰۶ به نام بلدیه تاسیس و در آن زمان سیرجان دارای جمعیتی بالغ بر ۵۰۰۰نفر بوده است ،که با توجه به افزایش جمعیت و توسعه شهری در سال ۱۳۶۲ واحد اتوبوسرانی شهرداری سیرجان توسط دو دستگاه اتوبوس شکل گرفت .

در سال ۱۳۷۹ با توجه به گسترش حمل و نقل عمومی و نیاز شهری اولین سازمان شهرداری سیرجان به نام سازمان اتوبوسرانی شهرداری سیرجان و حومه تاسیس که خود دارای واحد تاکسیرانی نیز بوده است  و در همین خصوص واحد تاکسیرانی شهردای سیرجان در سال۱۳۹۱ با تعداد ۵۳۰دستگاه تاکسی شهری به سازمان تاکسیرانی ارتقا و بکار خود ادامه داد.

تا اینکه در ابتدای سال۱۳۹۶ طبق دستورالعمل سازمان شهرداریها سازمان اتوبوسرانی سیرجان با ۸۷دستگاه اتوبوس شهری و یک دستگاه اتوبوس ویژه جاده ای و پنج دستگاه مینی بوس و سازمان تاکسیرانی با۵۵۰دستگاه تاکسی با یکدیگر ادغام و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان شکل گرفت و تا هم اکنون با همین عنوان در بحث بار و مسافر شهری فعالیت می نماید و دارای ۸۰ نفر نیروی انسانی می باشد .