قوانین و مقررات سازمان حمل بار و مسافر شهرداری سیرجان 

_ دستورالعمل اجرایی فروش اتوبوس های فرسوده

_ دستورالعمل نحوه واگذاری اتوبوس

_ ضوابط تبلیغات روی خودروهای عمومی

_ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

_ قرارداد واگذاری بهره برداری از خطوط اتوبوس رانی به بخش غیر دولتی

_ تصویب نامه در خصوص دستورالعمل واگذاری اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوس رانی شهری و حومه به بخش غیردولتی

_ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور 

_ آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس

_ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران 

_ آیین نامه از رده خارج کرده خودروهای فرسوده و اصلاحیه های بعدی آن

_ تصویب نامه در خصوص سن فرسودگی خودروها

_ دستورالعمل جابه جایی تاکسی از شهری به شهر دیگر 

_ آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان

_ فرآیند کلی سامانه " سپند " منطبق با آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان