27 مرداد 1401

اعضای محترم هیات مدیره سازمان

 

تورج صادقی 

رئیس هیات مدیره 

 

امیر حسین الهیان

عضو هیات مدیره 

 

 

عضو هیات مدیره 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

اعضای محترم دومین هیات مدیره سازمان 

فرهاد افصحی 

رئیس هیات مدیره 

 

رضا آقاخانی نژاد

عضو هیات مدیره 

 

رحمن عباسل

عضو هیات مدیره 

ی

اعضای محترم اولین هیات مدیره سازمان 

مهدی بهرامی 

رئیس هیات مدیره 

 

امین زند

عضو هیات مدیره 

 

سعید خاتم

عضو هیات مدیره 

ی