27 مرداد 1401

منضور مکی آبادی 

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سیرجان

محسن نیک ورز

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان

محمد اسماعیل خواجویی

رئیس شورای اسلامی شهر سیرجان