مرتضی ضامنی، مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور با اشاره به افزایش قیمت تاکسی سورن از 362 میلیون تومان به 480 میلیون تومان، این افزایش قیمت را غیرمنطقی و غیرقابل قبول دانست.