07 بهمن 1400


 
چشم انداز :
استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات در راستای ایجاد توسعه شهرداری الکترونیکی با رویکرد توسعه شهروند الکترونیکی
 
وظايف سازمان :
هدايت و نظارت بر فعاليتهاي شهرداري و كليه سازمانها و موسسات و شركتهاي تابع يا وابسته به شهرداري در زمينه فن آوري اطلاعات و ارتباطات، فراهم آوردن امكانات و زيرساختها براي تشكيل شبكه هاي اطلاع رساني و داخلي، بانك هاي اطلاعا تي، سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي، توليد آمار و اطلاعات و ارائه گزارش توصيفي تحليلي و ساماندهي نظام گردش آمار و اطلاعات از عملكرد شهرداري همچنين آموزش، فرهنگسازي و بكارگيري همه امكانات و ظرفيتها درجهت نيل به شهر الكترونيك و توسعه، ICT در مديريت شهري، افزايش بهبود سيستمها و افزايش بهره وري، بازارشناسي و بازارسازي براي فعاليتهاي درآمدزايي.
 
فعاليت سازمان :
- تشكيل بانكهاي اطلاعاتي و سيستم هاي جامع اتوماسيون اداري به منظور جمع آوري، تدوين، نگهداري و به روزرساني و استنتاج كليه آمار و اطلاعات مديريت شهري و ارائه گزارشهاي توصيفي و تحليلي مرتبط با برنامه ريزي شهري و شهرداري و اطلاع رساني مفيد و مؤثر.
- ايجاد شبكه هاي داخلي، اطلاع رساني و فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي توسعه فن آوري اطلاعات و ارتباطات در شهرداري و برقراري ارتباط با ساير ادارات، نهادها و شركتها و موسسات و ... ارائه خدمات آماري و فن آوري اطلاعات.
- مكانيزه كردن سيستم هاي موجود و مورد نياز شهرداري نظير حقوق و دستمزد و امور پرسنلي، حسابداري، انبار، اموال و..
- تحقيق و پژوهش و كسب آخرين دستآوردهاي علمي و تجربي در زمينه فن آوري اطلاعات و ايجاد بسترهاي مناسب و زيرساختهاي متناسب در جهت بكارگيري و استفاده از فن آوريهاي جديد در شهرداري.
- فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي ايجاد ارتباط منطقي بين شهرداري سیرجان با ساير شهرداريهاي كشور با نظارت و تأييد وزارت كشور.
- نيازسنجي، امكان سنجي، تجزيه و تحليل، طراحي، برنامه نويسي، پياده سازي، نصب ، تست و راه اندازي و پشتيباني، آموزش و همچنين مديريت كليه سيستمهاي رايانه اي شهرداري و موسسات، شركتهاي وابسته و تابعه اعم از سخت افزاري، شبكه، وب سايت و...
- اهتمام در امر آموزش علوم و فنون رايانه اي براي كليه كاربران به طرقي كه وزارت كشور اعلام و ابلاغ مي نمايد.
- درصورت تشكيل اتحاديه سازمانهاي آمار و فن آور ي اطلاعات و ارتباطات شهرداريهاي كشور با اخذ مجوز و اعلام وزارت كشور به عضويت اتحاديه مذكور درخواهند آمد.
- ايجاد سيستم بهينه گردش اطلاعات و اصلاح فرآيندهاي گردش كار و مديريت اطلاعات در كليه سطوح سازماني شهرداري.
- راه اندازي و مديريت سيستم هاي اطلاعاتي جغرافيايي(GIS) و بانكهاي اطلاعاتي نقشه اي در شهرداري و نرم افزارهاي مربوطه.
- پشتيباني همه جانبه كليه فعاليتهاي رايانه اي در شهرداري و ايجاد شبكه و پايگاه اطلاع رساني مديريت شهري در جهت اجراي طرح تكريم ارباب رجوع.
- سازمان مي تواند با رعايت مقررات مربوطه علاوه بر انجام فعاليتهاي رايانه اي مربوط به شهرداري در برگزاري نمايشگاه ها، بازارشناسي، بازارسازي و بازاريابي فعاليت داشته باشد تا بتواند بخشي از هزينه هاي سازمان را تأمين نمايد.
- اهتمام در رعايت كليه استانداردها و ضوابط مربوط به استفاده از سيستم ها ي مربوط به امور آمار اطلاعات و خدمات كامپيوتري (سخت افزار، نرم افزار، شبكه) كه توسط مراجع ذيصلاح تعيين و از سوي وزارت كشور ابلاغ ميگردد.
- اهتمام در آموزش علوم آمار و اطلاعات و مباحث مرتبط با سيستمهاي كاربردي كامپيوتري از طريق ايجاد و برگزاري دوره هاي آموزش حضوري، مكاتبه اي، دانشگاهي در مقاطع تحصيلي و دوره هاي زماني مختلف با رعايت مقررات مربوطه.
- تهيه و توليد و ارائه اطلاعات مرتبط با فعاليتهاي سازمان و شهرداري در جهت هماهنگي با محيط بيروني سازمان و بهره برداري مقابل و متقابل از ديگر سازمانهاي توليدكننده اطلاعات.
- تهيه و تأمين و تحويل سخت افزار و نرم افزار با توجه به سيستم هاي موردنياز واحدهاي مختلف شهرداري و ساير سازمانهاي وابسته و شهرداريهاي كشور.
- توسعه و بهسازي و نگهداري سيستم هاي كامپيوتري از طريق تشكيل كميته هاي تخصصي تحليل سيستم دهي و ارائه آنچه جوابگوي نياز كليه واحدهاي شهرداري باشد.
- ايجاد سيستم بهينه گردش و مديريت اطلاعات در كليه سطوح سازماني شهرداري
 
 
اهداف : 
- ارایه خدمات کاملا الکترونیک و مکانیزه در حوزه شهرسازی، نوسازی و اصناف
 
- حذف کاغذ از سیستم شهرداری و اجرای مکاتبات الکترونیک بین واحدها و سازمانهای شهرداری
 
- اسقرار سیستم جامع MIS در شهرداری
 
- ارتباط کلیه سازمانها و ادارات تابعه شهرداری به صورت الکترونیک با هم و کنترل شهر به صورت الکترونیک
 
- اجرای پروژه یکپارچه شهرسازی بر پایه GIS
 
- آموزش،فرهنگ سازی وبه کارگیری همه امکانات وظرفیت هادر جهت نیل به شهر الکترونیک وتوسعه در مدیریت شهری
 
- ارایه خدمات کاملا الکترونیک و مکانیزه در حوزه شهرسازی، نوسازی و اصناف
 
- هدایت ونظارت بر فعالیت های شهرداری وکلیه سازمانها و واحدهای وابسته
 
- ارتقا وبهبود خدمات وایجاد خدمات نوین شهری
 
- ایجاد بستر مناسب برای دستیابی به مدیریت یکپارچه شهری
 
- کاهش زمان وهزینه های فرآینده های سازمانی با بکارگیری ابزار های فناوری اطلاعات وارتباطات
 
- ایجاد و توسعه پایگاههای جامع اطلاعات شهری وارایه خدمات بر خط واطلاع رسانی وتعاملات الکترونیکی
 
- ایجاد وتوسعه سیستم های اطلاعاتی وعملیاتی جامع ویکپارچه در راستای ماموریت شهرداری وبرقراری تعاملات وارتباطات درون
وبرون سازمانی در بستر ارتباطی امن و مناسب