آدرس : بلوار شهید زندی نیا - مجتمع سازمانهای شهرداری سیرجان - سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

تلفن : 03442338102 - 03442338103

فکس : 03442338101