02 فروردين 1402

اعضای هیات مدیره سازمان :

 تورج صادقی                                       رسول پور مهدی                                               ................

رئیس هیات مدیره                       رئیس سازمان و عضو هیات مدیره                            عضو هیات مدیره 

 

 

شورای سازمان :

علی اکبر کریمی پور                      تورج صادقی                                        ----------------------                          

رئیس شورای سازمان               عضو شورای سازمان                       نماینده شورای اسلامی شهر