شماره تماس با ستاد :
 
42206050  - 034
 
فکس: 42338601 - 034
 
ضمنا شماره 137 شهرداری امکان دریافت و ارجاع پیشنهادات ، گزارشات و شکایات مردمی را دارد.