17 اسفند 1399
شماره تماس با سازمان :
                                     42335903 الی 42335901  - 034   
فکس                                42335900 - 034
ضمنا شماره 137 شهرداری امکان دریافت و ارجاع پیشنهادات ، گزارشات و شکایات مردمی را دارد

سایت های مرتبط

                                                          

تماس با آتش نشانی

ساختمان اداری : سیرجان - چهار راه قریب - ابتدای خیابان وحید
تلفن : ۴۲۲۰۶۰۵۰ ۰۳۴ 
کد پستی : ۷۸۱۵۶۳۳۳۳۶ فکس : ۴۲۳۳۸۶۰۱ ۰۳۴

Template Design:Dima Group