الهام بصیری نیا رئیس هیات مدیره                     اکبر حدیدی  عضو هیات مدیره                   تورج صادقی عضو هیات مدیره