09 اسفند 1402

 مصوبات 2107 مورخ 1/8/1402

ردیف

شرح مصوبه

آراء موافقین و مخالفین

1

نامه شماره 11552/1402 مورخ1/7/1402 شهرداری باموضوع اصلاح ردیف بودجه 1402 مطرح و بشکل ذیل موافقت گردید:

از محل ردیف بودجه مطالعه و طراحی تقاطع غیر همسطح مبلغ 160.000.000.000ریال و از ردیف بودجه طراحی و احداث گذر کتاب دور میدان امام حسین(ع) مبلغ 20.000.000.000 ریال کسر و به ردیف بودجه خرید و حمل قیر به کارخانه آسفالت  مبلغ180.000.000.000ریال اضافه گردد.

7 رای موافق

2

نامه شماره 11028/1402 مورخ 03/7/1402 شهرداری باموضوع اصلاح ردیف بودجه 1402 مطرح و بشکل ذیل موافقت گردید:

از محل ردیف های بودجه اجرا و توسعه عمرانی آرامستان و بودجه بهسازی بلوار شاهد و بودجه احداث قطعه خانواده شهدا و جانبازان و بودجه طراحی و احداث پارکینگ عمومی آرامستان و احداث و طراحی لاین دوم پل خرم آباد جمعا   مبلغ 200.000.000.000ریال کسر و به ردیف  بودجه خرید و حمل قیر به کارخانه آسفالت مبلغ200.000.000.000ریال اضافه گردد.

7 رای موافق

3

نامه شماره 1210/1402 مورخ 17/7/1402 شهرداری با موضوع پرداخت هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی با توجه بر لزوم اجرایی شدن آیین نامه حمل و نقل دانش آموزان مصوب هیئت وزیران به شماره 105024 مورخ 14/6/1402 و نیز عنایت به تبصره 2 بند2 ماده 16 آن آیین نامه مطرح و با پیشنهاد و مفاد نامه شهرداری در این خصوص موافقت گردید.

7 رای موافق

4

نامه شماره 13036/1402 مورخ 1/8/1402 شهرداری مطرح و مقرر گردید با توجه به صورتجلسات فرمانداری سیرجان در تاریخ های 30/11/96 و 8/12/98 همچنین بند 16 لایحه بودجه 99 شهرداری و تاییدیه پرداخت مبلغ 14 میلیارد ریال توسط گل گهر به حساب شهرداری و با توجه به تقاضای فرمانداری طی نامه شماره 6837/1/2286 مورخ 14/6/1402 با واریز مبلغ 14.000.000.000 ریال در وجه خانم معصومه خلیلی بابت غرامت زمین های واقع در مسیر پروژه حرم تا حرم موافقت گردید.

7 رای موافق

5

نامه شماره 13013/1402 مورخ 1/8/1402 شهرداری با موضوع ارسال قرارداد شرکت مخابرات شهرستان سیرجان مبنی بر صدور مجوز حفاری کانال و نظارت بر اجرای ترمیم کانال ها مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

6 رای موافق

حجت کاظمی مخالف

 

اعضاء حاضر در جلسه شورا :    

 

                    حسن خدامی                                 امین صادقی                        مصطفی اسفندیار پور              وحید جوان

 

 

                                حمزه صادقی                                    حجت کاظمی                                     اعظم جوان لری           

 

 

           

 

2107    

 

صورتجلسه شورای اسلامی شهر        سیرجان        دوره ی ششم      تابع بخش ................................... شهرستان کرمان

P

 

 

 

 جلسه شماره :                                                            عادی                                             فوق العاده

تاریخ تشکیل جلسه :

روز

ماه

سال

ساعت شروع جلسه

ساعت خاتمه جلسه

1

8

1402

10:00

12:00

 

P

 

 

نوع دعوت :           شفاهی                  کتبی                    شماره دعوتنامه ..................... تاریخ دعوتنامه ................

 

اعضاء حاضر در جلسه :   7 نفر                اسامی غائبین:

 

 

 

میهمانان جلسه :  

دستور کار جلسه:

مشروح مذاکرات:

 

 

Template Design:Dima Group