02 اسفند 1402

 مصوبات 2104 مورخ10/7/1402

ردیف

شرح مصوبه

آراء موافقین و مخالفین

1

نامه شماره 10397 /1402 مورخ 20/6/1402 شهرداری با موضوع اصلاح ردیف بودجه 1402 مطرح و بشکل ذیل موافقت گردید:

از محل ردیف خرید ماشین آلات حمل و نقل عمومی  مبلغ 000/000/000/10ریال کسر و به ردیف توسعه و بهسازی ساختمان اداری حمل و نقل بار و مسافر مبلغ 000/000/000/10ریال   اضافه گردد..

7 رای موافق

2

نامه شماره 11031 /1402 مورخ 3/7/1402 شهرداری با موضوع اصلاح ردیف بودجه 1402 مطرح و بشکل ذیل موافقت گردید:

از محل ردیف اجرای راه پله برقی سطح شهر  مبلغ 000/000/000/40ریال کسر و به ردیف طراحی و احداث انبار در پایانه مسافربری مبلغ 000/000/000/40 ریال   اضافه گردد..

7 رای موافق

3

نامه شماره 10393 /1402 مورخ 20/6/1402 شهرداری با موضوع اصلاح ردیف بودجه 1402 مطرح و بشکل ذیل موافقت گردید:

از محل ردیف های حفر چاه و خرید تجهیزات و تاسیسات سایت زباله و تکمیل سوله بازیافت زباله جمعا  مبلغ 000/000/000/25ریال کسر و به ردیف خرید لوازم یدکی و تجهیزات ماشین آلات شهرداری مبلغ 000/000/000/25ریال   اضافه گردد..

7 رای موافق

4

نامه شماره 11030 /1402 مورخ 3/7/1402 شهرداری با موضوع اصلاح ردیف بودجه 1402 مطرح و بشکل ذیل موافقت گردید:

از محل ردیف احداث و طراحی لاین دوم پل خرم آباد  مبلغ 000/000/000/20ریال و از محل ردیف برون سپاری و نگهداری پارک ها مبلغ 80.000.000.000 ریال کسر و به ردیف تکمیل و تجهیز موزه گلیم مبلغ 000/000/000/100ریال   اضافه گردد..

6 رای موافق

حجت کاظمی مخالف

5

مقرر گردید شهرداری  نسبت به جا نمایی و احداث پل عابر پیاده در جاده شیراز برابر ضوابط و با انجام مقدمات قانونی اقدام نماید.

7 رای موافق

6

نامه شماره 11325 /1402 مورخ 6/7/1402 شهرداری با موضوع اصلاح ردیف بودجه 1402 مطرح و بشکل ذیل موافقت گردید:

از محل ردیف برون سپاری و نگهداشت پارک ها و توسعه فضای سبز  مبلغ 000/000/000/10ریال کسر و به ردیف خرید ماشین آلات مورد نیاز شهرداری مبلغ 000/000/000/10ریال   اضافه گردد..

7 رای موافق

7

نامه شماره 10399 /1402 مورخ 20/6/1402 شهرداری با موضوع اصلاح ردیف بودجه 1402 مطرح و بشکل ذیل موافقت گردید:

از محل ردیف های واگذاری خدمات شهر و  روکش جداول سطح شهر و جدول گذاری معابرو پارک های سطح شهر و برون سپاری و نگهداری پارک ها و توسعه فضای سبز جمعا مبلغ 000/000/000/160ریال کسر و به ردیف احداث سوله ورزشی مبلغ 000/000/000/160ریال   اضافه گردد..

7 رای موافق

8

نامه شماره 11017 /1402 مورخ 3/7/1402 شهرداری با موضوع اصلاح ردیف بودجه 1402 مطرح و بشکل ذیل موافقت گردید:

از محل ردیف  احداث گرمخانه  مبلغ 000/000/000/10ریال  و از محل ردیف خرید تاسیسات و انشعابات میدان میوه و تره بار عباسپور مبلغ 15.000.000.000 ریال کسر و به ردیف تجهیز و نگهداری کشتارگاه صنعتی دام مبلغ 25.000.000.000 ریال   اضافه گردد..

6 رای موافق

حجت کاظمی مخالف

9

نامه شماره 10731/1402 مورخ 28/6/1402 شهرداری با موضوع تقدیر از پرسنل اتش نشانی و واحد ایمنی (HSE) به مناسبت 7 مهر روز آتش نشانی  و ایمنی مطرح و با پیشنهاد شهرداری با پرداخت مبلغ 15.000.000 ریال به ازاء هر نفر از محل کمک های رفاهی کارکنان در وجه ایشان موافقت گردید.

5 رای موافق

حجت کاظمی مخالف

عدم حضور آقای خدامی

10

بند 1 مصوبه 2050 موره 30/4/1401 بدین شرح اصلاح میگردد:

نامه شماره 11117/1402 مورخ 4/7/1402 شهرداری با موضوع برآورد هزینه خرید 300 متر لوله و در اختیار قراردادن آن به اداره آب و فاضلاب شهری در خصوص جابه جایی خط لوله انتقال آب شرب ضلع شمالی انتهای بلوار سید احمد خمینی ( شهرک نصر ) به مبلغ 11.400.000.000 ریال مطرح و با مفاد نامه شهرداری موافقت گردید.

6 رای موافق

عدم حضور آقای خدامی

11

نامه شماره 9050/1402 مورخ 28/5/1402 شهرداری با موضوع ارسال نسخه بروز رسانی شده نظام نامه فنی و اجرایی رفت و روب ، جمع آوری پسماند های خانگی، ساختمانی، عمرانی و لایه روبی مدیریت پسماندمطرح و با مفاد نظام نامه مذکور به مدت یک سال موافقت گردید.

7رای موافق

12

نامه شماره 10419/1402 مورخ 21/6/1402 شهرداری با موضوع پیش نویس قرارداد برون سپاری پلیس ساختمانی مطرح و با پیشنهاد و مفاد نامه شهرداری به مدت یکسال موافقت گردید.

5 رای موافق

حجت کاظمی و حمزه صادقی مخالف

13

نامه شماره 8575/1402 مورخ 21/5/1402 شهرداری با موضوع تملک ششدانگ پلاک 902 فرعی از 334 اصلی مفروز و مجزی از 478 بخش 36 کرمان واقع در بلوار ابن سینا -اراضی باغ زندی متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مطرح با توجه به بند4 توافقنامه پیوست با تملک ملک مسیری بر اساس نظر هیئت کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ 37.800.000.000 ریال موافقت گردید.

7 رای موافق

14

نامه شماره 10415/1402 مورخ 21/6/1402 شهرداری با موضوع مزایده 19 قطعه زمین سهم شهرداری با کاربری مسکونی واقع در بلوک 2 و 3 اراضی ملک زاده مطرح و با پیشنهاد و مفاد نامه شهرداری موافقت گردید.

5 رای موافق

حمزه صادقی مخالف

عدم حضور حجت کاظمی

 

15

نامه شماره 10417/1402 مورخ 21/6/1402 شهرداری با موضوع مساعدت مالی به خانم مهدیه امانی لری از مددجویان  تحت حمایت اداره بهزیستی  مطرح و با پرداخت مبلغ 000/000/20ریال(دو میلیون تومان) ازمحل بودجه کمک به اشخاص حقیقی در وجه ایشان موافقت گردید.

6 رای موافق

عدم حضور حجت کاظمی

16

نامه شماره 10418/1402 مورخ 21/6/1402 شهرداری با موضوع مساعدت مالی به خانم فاطمه امانی لری از مددجویان  تحت حمایت اداره بهزیستی  مطرح و با پرداخت مبلغ 000/000/20ریال(دو میلیون تومان) ازمحل بودجه کمک به اشخاص حقیقی در وجه ایشان موافقت گردید.

6 رای موافق

عدم حضور حجت کاظمی

17

نامه شماره 11327/1402 مورخ 6/7/1402 شهرداری با موضوع مساعدت مالی به آقای عیسی پور رضا قلی از مددجویان  تحت حمایت اداره کمیته امداد امام خمینی شهرستان سیرجان مطرح و با پرداخت مبلغ 000/000/20ریال(دو میلیون تومان) ازمحل بودجه کمک به اشخاص حقیقی در وجه ایشان موافقت گردید.

6 رای موافق

عدم حضور حجت کاظمی

 

 

اعضاء حاضر در جلسه شورا :    

 

                    حسن خدامی                                 امین صادقی                        مصطفی اسفندیار پور              وحید جوان

 

 

                                حمزه صادقی                                    حجت کاظمی                                     اعظم جوان لری           

 

 

           

 

2104    

 

صورتجلسه شورای اسلامی شهر        سیرجان        دوره ی ششم      تابع بخش ................................... شهرستان کرمان

P

 

 

 

 جلسه شماره :                                                            عادی                                             فوق العاده

تاریخ تشکیل جلسه :

روز

ماه

سال

ساعت شروع جلسه

ساعت خاتمه جلسه

3

7

1402

10:00

12:00

 

P

 

 

نوع دعوت :           شفاهی                  کتبی                    شماره دعوتنامه ..................... تاریخ دعوتنامه ................

 

اعضاء حاضر در جلسه :   7 نفر                اسامی غائبین:

 

 

 

میهمانان جلسه :  

دستور کار جلسه:

مشروح مذاکرات:

 

 

Template Design:Dima Group