02 اسفند 1402

 مصوبات 2103 مورخ3/7/1402

ردیف

شرح مصوبه

آراء موافقین و مخالفین

1

نامه شماره 8618 مورخ 20/4/1402 ثبت دبیرخانه شورا با موضوع بودجه سال 1402 شورای شهر  سیرجان مطرح و با بودجه پیشنهادی به مبلغ 33 میلیارد ریال بر اساس دستورالعمل بودجه شوراهای اسلامی شهر موافقت گردید.

6 رای موافق

حجت کاظمی مخالف

2

نامه شماره 8156/1402 مورخ 16/5/1402 شهرداری با موضوع مساعدت مالی به آقای ابراهیم احمدی از پرسنل خدوم شهرداری جهت درمان فرزندشان میکاییل  احمدی که دچار بیماری صعب العلاج فلج مغزی شده و تحت درمان سلول درمانی میباشد مطرح و مقرر گردید معادل یکماه حقوق و مزایای کامل از محل بودجه رفاهی کارکنان به ایشان پرداخت گردد.

6 رای موافق

حجت کاظمی مخالف

3

نامه شماره 10422/1402 مورخ 21/6/1402 شهرداری با موضوع مساعدت مالی به خانم زهرا رضایی نسب از مددجویان  تحت حمایت کمیته امداد امام (ره)  مطرح و با پرداخت مبلغ 000/000/20ریال(دو میلیون تومان) ازمحل بودجه کمک به اشخاص حقیقی در وجه ایشان موافقت گردید.

7 رای موافق

4

نامه شماره 10420/1402 مورخ 21/6/1402 شهرداری با موضوع مساعدت مالی به خانم صدیقه تانوردی از مددجویان  تحت حمایت اداره بهزیستی  مطرح و با پرداخت مبلغ 000/000/20ریال(دو میلیون تومان) ازمحل بودجه کمک به اشخاص حقیقی در وجه ایشان موافقت گردید.

7 رای موتفق

5

نامه شماره10413/1402 مورخ 21/6/1402 شهرداری با موضوع مساعدت مالی به آقای علی جمعه شاهمرادی از کارکنان شهرداری  مطرح و با پرداخت مبلغ 30.000.000 ریال (سه میلیون تومان) ازمحل بودجه کمک های رفاهی کارکنان در وجه ایشان موافقت گردید.

6 رای موافق

حجت کاظمی مخالف

 

 

اعضاء حاضر در جلسه شورا :    

 

                    حسن خدامی                                 امین صادقی                        مصطفی اسفندیار پور              وحید جوان

 

 

                                حمزه صادقی                                    حجت کاظمی                                     اعظم جوان لری           

 

 

           

 

2103    

 

صورتجلسه شورای اسلامی شهر        سیرجان        دوره ی ششم      تابع بخش ................................... شهرستان کرمان

P

 

 

 

 جلسه شماره :                                                            عادی                                             فوق العاده

تاریخ تشکیل جلسه :

روز

ماه

سال

ساعت شروع جلسه

ساعت خاتمه جلسه

3

7

1402

10:00

12:00

 

P

 

 

نوع دعوت :           شفاهی                  کتبی                    شماره دعوتنامه ..................... تاریخ دعوتنامه ................

 

اعضاء حاضر در جلسه :   7 نفر                اسامی غائبین:

 

 

 

میهمانان جلسه :  

دستور کار جلسه:

مشروح مذاکرات:

 

 

Template Design:Dima Group