02 اسفند 1402

 مصوبات 2102 مورخ21/6/1402

ردیف

شرح مصوبه

آراء موافقین و مخالفین

1

نامه شماره 8589/1402 مورخ 22/5/1402 شهرداری با موضوع تصویب نرخ نامه سرویس دهی مدارس سال تحصیلی 1402-1403 مطرح و با توجه به بند 1 صورتجلسه 816 مورخ 21/5/1402 کارگروه ماده 18 شهرستان سیرجان با نرخ نامه پیوست موافقت گردید.

5 رای موافق

حجت کاظمی مخالف

حمزه صادقی غایب

2

نامه شماره 9008/1402 مورخ 26/5/1402 شهرداری با موضوع تقدیر از فرزندان ممتاز پرسنل شهرداری که در آزمون های نمونه دولتی ، تیزهوشان و استعدادهای درخشان قبول شده اند مطرح و با پیشنهاد و مفاد نامه شهرداری با پرداخت مبلغ 50.000.000 ریال به افراد مذکور از محل کمک های رفاهی کارمندان موافقت گردید.

5 رای موافق

حجت کاظمی مخالف

حمزه صادقی غایب

3

نامه شماره 10431/1402 مورخ 21/6/1402 شهرداری در خصوص اعمال ماده 110 قانون شهرداری ها بر روی پلاک ثبتی 3 فرعی از 17 اصلی و پلاک ثبتی 5 فرعی از 740 اصلی هر دو واقع در خیابان انقلاب مطرح و با توجه به گزارش واحد برنامه ریزی و توسعه طرح های شهری معاونت شهرسازی شهرداری سیرجان با مفاد نامه شهرداری موافقت گردید.

7 رای موافق

 

 

اعضاء حاضر در جلسه شورا :    

 

                    حسن خدامی                                 امین صادقی                        مصطفی اسفندیار پور              وحید جوان

 

 

                                حمزه صادقی                                    حجت کاظمی                                     اعظم جوان لری           

 

 

           

 

2102    

 

صورتجلسه شورای اسلامی شهر        سیرجان        دوره ی ششم      تابع بخش ................................... شهرستان کرمان

P

 

 

 

 جلسه شماره :                                                            عادی                                             فوق العاده

تاریخ تشکیل جلسه :

روز

ماه

سال

ساعت شروع جلسه

ساعت خاتمه جلسه

21

6

1402

10:00

12:00

 

P

 

 

نوع دعوت :           شفاهی                  کتبی                    شماره دعوتنامه ..................... تاریخ دعوتنامه ................

 

اعضاء حاضر در جلسه :   7 نفر                اسامی غائبین:

 

 

 

میهمانان جلسه :  

دستور کار جلسه:

مشروح مذاکرات:

 

 

Template Design:Dima Group