07 بهمن 1400

آتش نشانی

شماره تماس با ستاد :
 
42206050  - 034
 
فکس: 42338601 - 034
 
ضمنا شماره 137 شهرداری امکان دریافت و ارجاع پیشنهادات ، گزارشات و شکایات مردمی را دارد.

فعاليت ها


1- ايجاد بانك اطلاعاتی جامع مدیریت بحران شامل کلیه اطلاعات بروز از ساختمان‌ها، تأسيسات، پل‌ها، معابر، مراكز گاز، برق،‌ آب ،مخابرات و كليه مراكز صنعتی ، شيميايی و غير شيميايی خطرناك و يا جابجايی اين‌گونه مواد در سطح شهر و اعمال روش‌های كنترل ، نظارت و بازرسی به پيمانكاران ، مشاوران و كليه افرادی كه به هر طريقی خدمات فوق را در شهر سیرجان انجام می‌دهند ،

2- انجام مطالعات ، تحقيقات و پژوهش‌های كاربردی به منظور پشتيبانی كارشناسی در زمينه مهندسی زلزله ، زلزله‌شناسی مهندسی ،‍زمين‌شناسی مهندسی و ژئوتكنيك ، ايمنی و استاندارد شهری ، ژئوفيزيك مهندسي و مديريت بحران در گستره سیرجان .


3- انجام پروژه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی در راستای مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای بافت شهری ،‌ساختمان‌ها ،‌پل‌ها ،‌شريان‌های حياتی و مستحدثات شهری در راستای كاهش خطرپذيری شهر .


4- انجام مطالعات ريز پهنه‌بندی لرزه‌ای شهری .


5- هماهنگی و نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های مرتبط با مديريت بحران ( شامل زلزله ، سيل ، آب‌گرفتگی و طوفان )


6- هماهنگی و نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های مرتبط با حوادث انسان‌ساز شامل آتش‌سوزی، ايمنی نمايشگاه‌ها و ورزشگاه‌ها و هر گونه مراكز تجمع جمعيت .


7- تهيه و تدوين مقررات و دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌های مربوط به تقويت توان مديريت بحران شهر سیرجان، ايمن‌سازی و كنترل ايمنی و مقاومت لرزه‌ای ساختمان‌ها ، پل‌ها ، تأسيسات و به طور كلی محيط شهری جهت كاهش خطر پذيری .


8- برقراری ارتباط ، همكاری همه‌جانبه و بهره‌گيری از تجربيات :‌الف ـ مراكز علمی ، تحقيقاتی و اجرايی ذيصلاح در داخل و خارج از كشور جهت ارتقاء و به روز رسانی سيستم مديريت بحران . ب ـ ستاد عالی پيشگيری و مديريت بحران در حوادث طبيعی و سوانح غير مترقبه كشور، ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه (وزارت) كشور ، استان‌ها و ستادهای معين  . ج ـ وزارت‌خانه‌ها ، نهادها و دستگاه‌های كشور و لشكری مرتبط با امر مديريت بحران .

 

اهداف


1- افزايش سطح ايمنی و كاهش خطر پذيری شهر سیرجان ، با انجام هماهنگی‌ها ، بررسی‌ها ، مطالعات ، پژوهش‌ها ، آموزش‌ها و اقدامات اجرايی ذيربط قبل از وقوع به منظور پيشگيری و آمادگی مقابله با بحران .


2- انجام اقدامات و هماهنگی‌های لازم جهت افزايش كارايی سيستم مديريت بحران شهر سیرجان و دستگاه‌های اجرايی ذيربط ، هنگام وقوع بحران به منظور امدادرسانی و كاهش خسارات و تلفات جانی و مالی .


3- انجام اقدامات و هماهنگی‌های لازم جهت افزايش كارايی سيستم مديريت بحران شهر سیرجان و دستگاه‌های اجرايی ذيربط ، بعد از وقوع بحران به منظور جلوگيری از خسارات و تلفات جانی و مالی .


4- نظارت و مديريت بر بازسازی بعد از بحران در چارچوب مقررات كشوری و كمك‌های دولتی و مردمی .

چشمانداز و راهبردهای ستاد
 
با عنايت به ديدگاه‌ها و زمينه فکری اوليه در تشکيل ستاد پيشگيری و مديريت بحران شهر سیرجان و نظر به نيازهای موجود در زمينه کاهش خطرپذيری شهر سیرجان، اين ستاد چشم انداز خود را اين گونه ترسيم نموده است:
 
«رساندن سیرجان ، به جايگاه يک الگو در ميان شهرهای مقاوم در كشورهای در حال توسعه»
 
براين اساس، ستاد رسالت خود را « مشارکت در حفظ و استمرار توسعه پايدار شهر سیرجان» می‌داند. برای عمل به اين رسالت، حرکت در محورهای راهبردی زير ضروری است:
 
1.  حذف يا کاهش مخاطراتی که شهر سیرجان با آنها مواجه است
2.  کاهش خطر‌پذيری (آسيب‌پذيری) شهر سیرجان در برابر مخاطرات موجود
3.  ظرفيت‌سازی برای پاسخ‌گویی و مقابله مناسب با بحران‌ها و مخاطرات در صورت وقوع براساس بررسی های صورت گرفته اجرای 15 طرح زير در مدت دهه اخیر می‌تواند تأثير چشمگيری در کاهش آسيب‌پذيری شهر سیرجان در برابر رويداد زلزله و ساير سوانح طبيعی داشته باشد:
 
1.   افزايش توانمندی ستاد پيشگيري و مديريت بحران شهر سیرجان و احداث و راه‌اندازی مركز فرماندهی و هدايت عمليات مقابله (اتاق بحران) در شهر سیرجان
 
2.   مقاوم‌سازی و بازسازی ساختمان­های عمومی موجود
 
3.   توسعه و ترويج ظرفيت‌های خودامدادی و ستاد دهی گروه­های مردمی مديريت بحران در سطح محلات
 
4.   توسعه و ارتقاء سيستم حمل و نقل اضطراری شهر سیرجان
 
5.   آماده‌سازی و توسعه ظرفيت عملياتی شبكه اطلاع‌رسانی و مخابرات در زمان بحران
 
6.   مقاوم ­سازی تأسيسات و شبکه انتقال آب
 
7.   مقاوم‌سازی تأسيسات و شبكه توزيع گاز
 
8.   توانمندسازی سازمان آتش­ نشانی و خدمات ايمنی شهر سیرجان برای انجام واکنش اضطراری
 
9.   توانمندسازی سيستم واکنش اضطراری در بخش بهداشت - درمان
 
10.  شناسايی، ايجاد و تجهيز فضاهای تخليه امن
 
11. مقاوم‌سازی و بازسازی پل­ها در شبکه اصلی حمل و نقل
 
12. ترويج مقاوم‌سازی ساختمان‌های خصوصی
 
13. ارتقاء و استانداردسازی كيفيت ساخت و ساز
 
14. نوسازی بافت‌های فرسوده با ديدگاه كاهش خطرپذيری لرزه‌ای
 

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی حریق یک منزل مسکونی در آپارتمان های گهر روش به آدرس خیابان اشرفی اصفهانی در ساعت 13:42

زیر مجموعه ها