27 مرداد 1401

آموزش مقدماتی اطفاء حریق برای پرسنل تعمیرگاه شهرداری مورخ 1400/04/20برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی سیرجان، مربی واحد آموزش و پیشگیری با حضور در محل تعمیرگاه شهرداری،آموزش مقدماتی در خصوص نحوه مقابله با اتش سوزی و کار با انواع خاموش کننده های دستی را به صورت تئوری و عملی ارائه نمود.