10 آذر 1401

آموزش مقدماتی اطفاء حریق برای پرسنل شرکت سمنگان ترابر ایرانیان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی سیرجان، مربی واحد آموزش و پیشگیری با حضور در محل شرکت سمنگان ترابر ایرانیان ،آموزش مقدماتی در خصوص نحوه مقابله با اتش سوزی و کار با انواع خاموش کننده های دستی را به صورت تئوری و عملی ارائه نمود.