01 تیر 1400
دوره آموزش مقدماتی آتش نشانی برای تعدادی از متقاضیان آزاد برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی سیرجان،دوره آموزشی مقدماتی آتش نشانی برای تعدادی از متقاضیان آزاد از تاریخ 1400/03/11 لغایت 1400/03/13 به مدت سه روز در سایت آموزشی ایستگاه شماره 3 برگزار گردید.