09 مهر 1401

در اين برنامه ميشنويم:

پيام شهردار دكتر رضا سروش نيا به مناسبت اعياد شعبانيه
 
 

طنز راديويي
 

و در پايان دعاي اعياد شعبانيه