09 مهر 1401

همراهان عزيز در اين برنامه ميشنويم:

حكايتهايى از حضرت فاطمه زهرا (ص)

 

طنز راديويی

 

و در پايان 

و در پايان گزارشي از مادران عزيز در انجمن زنان نيكوكار سيرجان