09 مهر 1401

همراه شما خوبان هستيم با :

مصاحبه با يكى از پرستاران زحمتكش همشهرى

 

مصاحبه با آقاى رئيسى كارشناس تغذيه و رژيم درمانى:

موضوع: چگونگى بالا بردن سطح ايمنى بدن


و در پايان غزل حافظ با اجراى هنرمند عزيز آرمان حسنى