10 آذر 1401

ويژه برنامه روز بزرگداشت ابوعلی سينا (روز پزشك)
شنونده ى ما باشيد با بخش هاى:

زندگينامه ابوعلي سينا

 
طنز راديويي

 

و در پايان شنونده ي تاثيرات افكار ما بر روي جسم و روح و روان باشيد.