10 آذر 1401

در اين برنامه ميشنويد:

 

تاريخچه اهداى عضو در دنيا و در ايران

 


طنز راديويى

 

و راديو فسقلى ها