10 آذر 1401

در اين برنامه ما را همراهي كنيد با :

 

آداب و رسوم قديم مردم سيرجان در روز عيد قربان از زبان سركار خانم مويد محسني

 

 

راديو فسقلي ها

 

ودر پایان 

و طنز راديويي