02 فروردين 1402

اخبار شهرداری سیرجان

1. تحقق بودجه 200000000000 ريالي در طول 8 ماه كه بعد از انقلاب و در طول دوره شهرداري براي اولين بار محقق شده، آنهم نه در طول 12 ماه (يكسال) بلكه در طول 8 ماه كه حتي در طول سال هم در دوره هاي گذشته بودجه محقق نشده است و در حال آماده حاضر متممم بودجه 50000000000 ريالي جهت ارسال به شوراي محترم شهر براي تصويب آماده است معني اين موضوع اين است كه بودجه سال را روي 25000000000 محقق خواهيم نمود و سال آينده بودجه را انشاء ا... و به حول قوه الهي روي مرز 300000000000 و بالاتر خواهيم بست .