18 آذر 1401

اخبار شهرداری سیرجان

کودکان شهرمن : شهر ما خانه ای ست که شما فرزندان آن هستید همه شما شهروندان کوچکی هستید که می توانید در پاکیزگی و طراوت شهر،شهرداری را یاری کنید . از خدای مهربان برای شما آینده سازان شهر و کشورمان آرزوی موفقیت دارم.

مهدی عارفی نسب شهردار سیرجان