08 بهمن 1401

اخبار شهرداری سیرجان

نخستین سمینار سواد دیحیتالی ، با مشارکت سازمان فاوا شهرداری سیرجان و مجتمع بین المللی هوشمند ( انستیتو معلم) در 24 فروردین ماه 1390 درمرکز سالن مهر شهرداری سیرجان برگزار می شود.