12 بهمن 1401

اخبار شهرداری سیرجان

در راستای ارائه خدمات مطلوب در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ، شهرداری بدنبال ایجاد سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی