10 آذر 1401

اخبار شهرداری سیرجان

رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری سیرجان عنوان کرد:برای اولین بار در تاریخ کاری شهرداری سیرجان ،طرح تحول و برونسپاری نگهداشت فضای سبز شهری آغاز شد.