12 بهمن 1401

با توجه به قانون جديد انتخابات مجلس شوراي اسلامي نصب پوستر ، پارچه و بنر در سطح شهر برروي ديوارها و اماكن عمومي ممنوع است . به گزارش واحد خبر روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر سيرجان با توجه به اين موضوع جايگاه ويژه نصب پوستر از سوي واحد زيبا سازي شهرداري مشخص شده و در سطح شهر نصب مي شود .معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري در اين رابطه گفت : به منظور جلوگيري از نصب پوستر برروي ديوارها و جلوگيري از تخريب زيبا سازي شهر ، جايگاه ويژه نصب پوستر در محل ستادهاي انتخاباتي نامزد هاي انتخابات مجلس و همچنين در سطح شهر اجرا خواهد شد .

مهدي بهره مند افزود : با توجه به قانون انتخابات و دستور مقامات قضايي شهرستان ، با هرگونه نصب پوستر برروي ديوارها ، اماكن عمومي ، تابلوهاي ترافيكي ، راهنما و اسامي معابر توسط مأموران انتظامي برخورد و فرد خاطي دستگير مي شود .
وي از عموم طرفداران كانديداهاي انتخابات مجلس خواست تا پوستر و اطلاعيه هاي خود را فقط در جايگاه مخصوص كه توسط شهرداري تعيين گرديده ، نصب كنند.