با توجه به دریافت مجوزات لازم از ستاد تنظیم بازار شهرستان به زودی روز بازار وشب بازارهای سازمان مشاغل شهرداری فعالیت خود را آغاز می کنند.