با مساعدت شهرداری سیرجان : دوربرگردان غیر هم‌سطح در «دوراهی باسفهرجان» ایجاد می‌شود.

 

توسط شهرداری سیرجان: سامانه پرداخت عوارض خودرو «سمیع» راه‌اندازی شد.