02 فروردين 1402

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورد های کشاورزی شهرداری سیرجان با مروری بر مهمترین فعالیت های این حوزه، از اجرای ساماندهی زمین جمعه بازار خبر داد.