پارک ها و بوستان ها شهر سیرجان

شهر سیرجان پارک‌های متعدد دارد که از آن جمله می‌توان به این پارک‌ها اشاره کرد:

پارک مسافر
پارک مهندس صبوری
پارک شاهد
پارک سعدی
پارک گلستان
پارک یاسمن
پارک بهارستان
پارک بانوان
پارک آزادگان
پارک سرو
پارک شفا
پارک فارابی
پارک الغدیر مکی آباد
پارک ملت
پارک فردوس