مراکز درمانی شهر سیرجان

بیمارستان غرضی سیرجان
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امام رضا (ع)
بیمارستان ولایت (نیروی دریایی ارتش) مرکز درمانی سیب
مرکز درمانی بهبود