در اين برنامه ما را همراهي كنيد با قسمت هاي 

 

پيام نوروزي شهردار و تشريح عملكرد شهرداري در سال ٩٦

 

طنز راديويي

 

ودر پایان 

 آداب و رسوم نوروزي مردم سيرجان

 

Back to Top