عملیات برق رسانی و اجرای روشنایی بلوار غدیر مکی آباد توسط شهرداری سیرجان صورت گرفت.

Back to Top