رئیس هیات مدیره : مهندس حسن زیدآبادی                   مدیرعامل و عضو هیات مدیره : مهندس رامین یگانه                   عضو هیات مدیره:مهندس مهدی محمدی نژاد

                                                                   

Back to Top