رئیس هیأت مديره

مهندس محمد معتمدی زاده 

عضو هیأت مديره

مهندس احمد شهسواری پور

عضو هیأت مديره

مهندس امین زند

 مدیرعامل

مهندس یاسر طاهری

Back to Top