((سيرجان 1400 شهري پاك ، ايمن ، زيبا ، سبز و پويا با مشاركت شهروندان))

معرفی :

- متولد 1351

- کارشناس عمران 

- دانشجوی کارشناسی ارشد عمران

 

سوابق اجرائي : 

- معاونت خدمات شهری شهرداری سیرجان 1394

- رئيس هيئت مديره سازمان پاركها وفضای سبز 1394

- رئيس هيئت مديره سازمان اتوبوسراني 1394

- رئيس هيئت مديره سازمان تاكسيراني 1394

- رئيس هيئت مديره سازمان خدمات موتوري 1394

- عضو هیئت مدیره سازمان خدمات موتوری شهرداری سیرجان 1388

- عضو کمیته فنی و بازرگانی شهرداری سیرجان 1388

- بازرس سازمان عمران شهرداری سیرجان 1389

- مدیر کمیته طرح و نظارت شهرداری سیرجان 1390

- مدیر شهرداری منطقه 2 سیرجان 1393

- عضو اتاق فکر شهرداری سیرجان 1393

 

سایر سوابق :

- مدیر فنی شهرداری منطقه آزاد قشم1375 

- معاون عمرانی طرح های عمرانی ناجا-غرب کشور1377

- مدیر نظارت عمرانی شهرداری سیرجان 1381

- مدیر واحد قراردادهای شهرداری سیرجان 1383

- عضو کمیسیون معاملات شهرداری سیرجان 1385

Back to Top