31 فروردين 1398

 

     

شهرداری سیرجان  در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر: تهیه مصالح و اجرای  کف پوش بتنی معابر سطح شهر شماره یک سال97) به شماره 200975674000005 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ22/05/1397 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 18:00 روز چهارشنبه تاریخ31/05/1397

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19:00 روز شنبه تاریخ10/06/1397

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت18:00 روزیک شنبه تاریخ 11/06/1397

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

الف : آدرس سیرجان میدان انقلاب  شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن413205077-034

 

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس 41934-021

دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

اطلاعات تماس

ساختمان مرکزی : سیرجان - میدان انقلاب 

تلفن : ۴۱۳۲۵۰۰۰ ۰۳۴  - ایمیل : info@Sirjan.ir

کد پستی : 7814757331  دورنگار : 42206659 034

مدیریت وپشتیبانی پرتال : 41325065 034

 

مدیریت ارتباطات (روابط عمومی)

سیرجان - خیابان دکتر شریعتی 

تلفن : 41325056 034

ایمیل :  Pr@Sirjan.ir

Template Design:Dima Group